Tukipolkuja-hanke 2013-2016

TAVOITTEET

 • Kartoitetaan uusien terveyttä edistävien ja sosiaalista hyvinvointia tukevien palvelujen järjestämistarve ja -mahdollisuudet
 • Kolmannen sektorin tuottamien palvelujen mallintaminen palveluprosesseiksi
 • Erityyppisten kumppanuuksien mahdollistaminen ja rakentaminen, toimijoiden roolien ja vastuiden tarkentaminen ja näkyväksi tekeminen
 • Uusien, innovatiivisten toimintamallien kehittäminen pilottialueille (Järvenpää ja Nurmijärvi)
 • Asiakas-/käyttäjälähtöisten palveluiden ja palvelupolkujen luominen yhteistyössä kumppaneiden kanssa palvelumuotoilua hyödyntäen
 • Järjestöjen välisen yhteistyön kehittäminen ja resurssien rationalisointi (taloudelliset-, aika-, tila-, henkilöstö- ja osaamisresurssit)
 • Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen ja yhteisen osaamispääoman hyödyntäminen
 • Yhdistysten ja järjestöjen sisäisen ja välisen toiminnan kehittäminen


TOIMINNALLISET TAVOITTEET

 • Kunta- ja organisaatiokohtaiset työryhmät (palveluiden vuorovaikutteinen suunnittelu)
 • Asia- ja teemakohtaiset työryhmät (kutsutaan myös kuntalaisia osallistumaan)
 • Järjestöjen ja yhdistysten oman toiminnan kehittäminen (esim. yhteiset kehittämishankkeet)
 • Kuntafoorumi (tiedonvälitys ja kokoaminen, yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä)


NURMIJÄRVEN PILOTTIALUEEN TOIMINTAMALLEJA mm.

Nurmijärvellä rakennettiin kunnan ja järjestöjen kumppanuutta. Kumppanuuden rakentaminen on prosessi, jonka ei ole tarkoituskaan päättyä. Työtä tehtiin suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, aloittaen järjestöjen keskinäisen vuoropuhelun ja yhteistyön tiivistämisestä. Myös kuntaorganisaation sisällä käytiin keskustelua siitä, mitä hyötyä yhteistyöstä järjestöjen kanssa olisi ja mitä tämä yhteistyö käytännössä voisi olla. Tämän jälkeen pysähdyttiin keskustelemaan kumppanuudesta yhteisten pöytien ääreen. Tukipolkuja-hankkeessa askelletusta kumppanuuden polusta on parhaillaan tekeillä HUMAKin prosessikuvaus-opinnäytetyö tuotoksineen. Kumppanuuden kehittämiseprosessin koordinointi jatkaa kulkuaan pilottihankkeen päättymisen jälkeen mahdollisen monitoimijaisen kumppanuustiimin toimesta.

HYVINVOINTITALKOOT - yli sektorirajojen Kumppanuusfoorumi

Vuosittainen, poikkihallinnollisesti ja yli sektorirajojen toimijat kokoava kumppanuusfoorumi edistää osaltaan Nurmijärven kunnan strategista kuntalaisten ja järjestöjen osallisuuden edistämisen kärkitavoitetta sekä vastaa osaltaan järjestö- ja kuntatoimijoiden yhtestyötarpeisiin. Kumppanuuden kehittäminen on jatkuvaa työtä, luottamuksen rakentamista ja yhteistä oppimista. Foorumin rakenne ja tarvelähtöiset sisällöt pohjautuvat erityisesti kunnan hyvinvointisuunnitelmaan ja sen tavoitteisiin, näin ollen lisäten lasten ja lapsiperheiden, nuorten ja perheiden, työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointia, unohtamatta turvallista ja viihtyisä asuinympäristöä.

Järjestötreffit

Yli sektorirajojen järjestötoimijoiden kohtaamispaikka; Järjestötreffien ajatuksena on koota saman kunnan alueella toimivia erilaisia yhdistyksiä tutustumaan toisiinsa ja keskustelemaan yhdessä. Jokaisilla treffeillä määritellään seuraavan tapaamisen aihe sekä vaihdetaan Järjestötreffikapula sopimalla seuraava emäntä- tai isäntäyhdistys, joka tarjoaa kokoontumispaikan ja tarjoilut sekä esittelee lyhyesti omaa toimintaansa. Järjestötreffeille ovat lämpimäsi tervetulleita eri sektoreiden järjestötoimijoiden lisäksi myös muiden yhteisöjen edustajat, kuten kuntien, oppilaitosten, seurakunnan jne.

Uudistettu vapaaehtoistoiminnan koulutuskokonaisuus

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston koordinoima, jo useampana vuonna ja useiden eri toimijatahojen yhteistyönä toteutetusta vapaaehtoistoiminnan koulutuskokonaisuudesta räätälöitiin Nurmijärvelle tarvelähtöinen, uudistettu koulutuskokonaisuus. Peruskoulutusiltojen jälkeen osallistujille tarjottiin mahdollisuuksia edetä heidän mielenkiinnon kohteiden mukaan esimerkiksi lasten ja lnuorten perheiden moduuliin, ikäihmisten tai kehitysvammaisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen-moduulin, mielenhyvinvointityön äärelle tai monikulttuuriseen toimintaan. Suunnitteilla on myös Innostu Yhdistystoiminnasta-moduulin järjestäminen. Koulutuskokonaisuuden päätteeksi on kaikille yhteinen päätösilta. Koulutuskokonaisuutta koordinoi Nurmijärven kunnan/Nurmijärven Seurakunnan Vapaaehtoistoiminta ja kaikissa moduuleissa oli mukana kunnan toimijoita, eri järjestöjen toimijoita sekä kokemusasiantuntijoita/vertaisia.

Nurmijärven Omaishoidon Kumppanuuspöytä

Tarvelähtöinen, omaishoitoperheiden hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää ja kumppanuutta koordinoiva Omaishoidon Kumppanuuspöytä kokoaa runsaan joukon eri sektoreiden toimijoita ja omaishoitajia saman pöydän ääreen. Yhteistyötä on harjoiteltu mm. järjestämällä Omaishoidon kahvikonsertti. Jatkossa tämän kunta-järjestövetoisen työryhmän suunnitelmissa on edistää mm. tiedottamista omaishoitajuuteen liittyvistä tukimuodoista, yhdistää voimavaroja virkistystoiminnan järjestämisessä sekä järjestää vuosittain Omaishoitajien Ovet-valmennusta.

Omaishoidon perhetoiminta-malli

Keudan, sosiaali-ja terveys ja Nurmijärven kunta jatkavat pilotoimaamme perhetoiminta-mallia, joka tarjoaa sairaanhoito-ja huolenpito-opiskelijoiden työharjoittelujen myötä omaishoitoperheille kuntouttavalla näkökulmalla; virkitystä, tukea, tietoa ja arkeen hetken helpotusta. Omaishoitoperheet saavat useammaksi kuukaudeksi saman, tutun opiskelijan/opiskelijaparin.

Kirjastojen ja kirjastoauto OIVAN järjestöyhteistyö

Nurmijärven kirjastot ja kirjastoauto OIVA ovat avanneet järjestöille ovet monella eri tavalla. Kirjastoissa voi järjestää esimerkiksi monipuolista toimintaa; teemaviikkoja, tietoiskuja, luentotilaisuuksia, toiminnallisia tempauksia, matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, joiden yhteydessä myös kirjastojen monipuoliset aineistot voidaan nostaa esille halutun teeman mukaisesti. Kirjastoauto OIVAn kierroksella puolestaan on mahdolista jakaa järjestöasiantuntijuutta kunnan reuna-alueella asuville kuntalaisille, heidän omaan lähiympäristöönsä. Kirjastot ovat koonneet näitä monipuolisia mahdollisuuksia omille nettisivuilleen valokuvien kera.


JÄRVENPÄÄN PILOTTIALUEEN TOIMINTAMALLEJA

Yksilölliset tukipolut:räätälöidyt, yksilölliset ohjaus- ja neuvontapalvelut (avotyöohjaus asiakkaille ja yrityksille, työelämävalmennusjaksot, työharjoittelu-, työssäoppimis- ja työkokeilujaksot, oppisopimusneuvonta, opinnäytetöiden ohjaus, opinto- ja opiskelijaohjaus sekä henkilökohtainen tietotekniikkaohjaus)

Ryhmätukipolut:ohjatut ryhmätoiminnot (askartelu- ja tarinapiiri, ruoka- ja leivontaryhmät, vapaaehtoistoiminnan oppimispiiri, ryhmäavotyötoiminta, Luova - ryhmät)

Vertaisneuvojatoiminta:toiminnan yhteiskehittäminen eri asiantuntijoiden kanssa, vertaisneuvojakoulutuksien suunnittelu, vertaisneuvojien työnohjauksellinen tuki, järjestötoimjoiden aktivointi vertaineuvojatoimintaan

Paikallinen ohjaamotoiminta:yksilö- ja pienryhmäohjaukset, järjestönäkökulman vahvistaminen ohjaamotoiminnassa

Noin kerran kuukaudessa toteutuvat Järjestöt esittäytyvät - tilaisuudet ovat osa vapaaehtoistoiminnan oppimispiirikokonaisuutta, mutta avoimia silti kaikille, jotka ovat kiinnostuneita järjestötoiminnasta ja sen monimuotoisuudesta. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Järvenpään kaupungin ja eri järjestö-toimijoiden kanssa.