Säännöt

Säännöt astuneet voimaan 20.02.2012


KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY:N SÄÄNNÖT


1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpää ja toiminta-alue Keski-Uusimaa.


2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta muodot
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Keski-Uudenmaan väestön terveyttä, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä luoda edellytyksiä jäseninään toimivien yhdistysten yhteistyölle ja toiminnalle. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys hankkii tarkoitukseen sopivat toimitilat, ohjaa ja neuvoo jäsenyhdistyksiään näiden yhteistoimintaan kuuluvissa asioissa, harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa, toimii jäsenyhdistysten toiminta- ja kohtaamispaikkana, tekee esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja


3§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vuokrata hallitsemaansa tilaa jäseninään olevien rekisteröityjen yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön, voi omistaa toimintaansa varten kiinteää tai irtainta omaisuutta, toimeenpanee arpajaisia ja varainkeräyksiä sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, voi harjoittaa kahvilatoimintaa yhdessä toimipaikassa sekä järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä, harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton ja muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen sen toimintaan osallistuville.


4§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sosiaali- ja terveystoimialalla toimiva yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys sekä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin tämä yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


6§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.


7§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan muuta hallituksen jäsentä sekä kullekin varajäsen.  Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoron ratkaisee arpa. Hallituksen jäsenen yhtäjaksoinen toimikausi voi kestää enintään kolme peräkkäistä kahden vuoden pituista toimikautta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat henkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kukin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.


9§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminantarkastajille/ tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminantarkastajien/ tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


10§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis- huhtikuussa ja syyskokous loka- marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kahdeksan päivää ennen kokousta jäsenille sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai postin kautta kirjeellä tai ilmoittamalla paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, jonka yhdistyksen varsinainen kokous päättää.


12§ Varsinaiset kokoukset Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakorvauksista
 • Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 • Valitaan tilintarkastaja ja hänelle kaksi varatilintarkastajaa
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen osalta tammikuun loppuun ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetusta äänistä. Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdessä kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Mikäli yhdistys päätetään purkaa, yksi yhdistys ei voi äänestää purkautumisesta usealla valtakirjalla, vaan edustaa voi vain omaa yhdistystään. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen jäsenyhdistysten toiminnan edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.